ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ SAN THÀNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP!

Hội nghị Quán triệt, Triển khai Kết luận số 01 – KL/TW của Bộ Chính trị và Học tập Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng; Các Nghị quyết Chuyên đề, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy xã San Thàng

Ngày 27/8/2021, Đảng ủy xã San Thàng tổ chức Hội nghị Quán triệt, Triển khai Kết luận số 01 – KL/TW của Bộ Chính trị và Học tập Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng; Các Nghị quyết Chuyên đề, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy xã San Thàng.

Dự Hội nghị có Đồng Bùi Đức Cao – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã; Các đồng chí trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội xã; Các đồng chí Trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể các bản; Đảng viên của các chi bộ nhà trường. Hội nghị được tổ chức đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đã được tiếp thu các chuyên đề:

- Đồng chí Bùi Đức Cao – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng.

+ Kết luận số 30 - KL/TU ngày 18/02/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/9/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIII về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; Kế hoạch số 17-KH/ThU ngày 22/3/2021 của thành uỷ, Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 6/4/2021 của Đảng uỷ về thực hiện Kết luận số 30 -KL/TU của tỉnh uỷ.

+ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/3/2021 của tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 24/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 34-Kh/ThU ngày 23/6/2021 của thành uỷ; Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 20/7/2021 của Đảng uỷ xã về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của tỉnh uỷ.

Đồng chí Bùi Đức Cao – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt một số nội dung

- Đồng chí Phạm Quang Đại – Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQ xã quán triệt Kết luận 98-KL/TU ngày 28/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kế hoạch số 35-KH/ThU ngày 25/6/2021 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 98-KL/TU; Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 20/7/2021 của Đảng ủy xã về thực hiện Kết luận số 98-KL/TU.

Đồng chí Phạm Quang Đại – Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQ xã 
quán triệt Kết luận 98-KL/TU ngày 28/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh

- Đồng chí Vũ Thanh Bình - Chủ tịch HĐND xã quán triệt Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 14/5/2021 của BTV tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch số 37-KH/ThU ngày 25/6/2021 của Thành ủy, Kế hoạch số 30-KH/ĐU của Đảng ủy xã về thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU.

Đồng chí Vũ Thanh Bình - Chủ tịch HĐND xã
 quán triệt Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 14/5/2021 của BTV tỉnh ủy

- Đồng chí Nguyễn Văn Hương - Phó Chủ tịch UBND xã quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/02/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 36-KH/ThU ngày 25/6/2021 của thành uỷ, Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 20/7 của Đảng uỷ xã về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của tỉnh uỷ;

+ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/02/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hoá tập chung giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 29-KH/ThU ngày 21/5/2021 của thành uỷ, Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 20/7/2021 của Đảng uỷ xã về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của tỉnh uỷ

+ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao nằn lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 07-CTr/ThU ngày 25/6/2021 của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của tỉnh uỷ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hương - Phó Chủ tịch UBND xã quán triệt một số nội dung

- Đồng chí Hoàng Văn Sinh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 38-KH/ThU ngày 25/6/2021 của thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của tỉnh uỷ.

Đồng chí Hoàng Văn Sinh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã
 quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Cao - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ quán triệt một số 03 nhiệm vụ trong thời gian tới: tiếp tục tuyên truyền các nội dung tới đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, giáo viên, người lao động...; bám sát các chỉ tiêu để đưa vào thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên.

Lượt xem: 615
Tác giả: Bùi Đức Phong
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Hôm qua : 13
Năm 2024 : 2.709